Cosmos Analyse


Disclaimer

Analysene og informasjonsdata på denne nettsiden er kun til orientering. De utgjør ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. Analysene utgjør ikke investeringsrådgivning i form av en personlig anbefaling til leseren. Selv om det er utvist rimelig aktsomhet for å sikre at innholdet ikke er usant eller villedende, gis det ingen garantier for innholdets korrekthet, nøyaktighet eller fullstendighet, og Cosmos Markets AS påtar seg intet ansvar for noe direkte eller indirekte tap i forbindelse med disposisjoner foretatt eller unnlatt i tillit til analysene.Cosmos Markets AS, kan utføre tjenester for eller inngå forretninger med eller søke å innhente forretninger fra og kan holde lange eller korte posisjoner i eller på annen måte ha interesser i investeringer (inkludert derivater) til andre utstedere som er nevnt i analysene på dette nettstedet.Analysene er basert på informasjon som vi betrakter som pålitelig, men Cosmos Markets AS har ikke uavhengig verifisert innholdet av analysene. Holdningene, estimatene og fremskrivningene som er gjengitt i analysene, gjelder per analysenes dato og kan endres uten varsel. Det fremsettes verken uttrykkelig eller implisitt noen erklæring eller garanti om rimeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten eller riktigheten av informasjonen, holdningene og fremskrivningene som er inneholdt i analysene. Cosmos Markets AS påtar seg intet ansvar for noe tap, uansett hvordan det måtte oppstå, som måtte følge av bruk av analysene på dette nettstedet eller deres innhold eller på noen annen måte i forbindelse med disse. En del av analysene på dette nettstedet er kun egnet for og rettet mot institusjonelle investorer og profesjonelle brukere og er ikke egnet for eller rettet mot detaljinvestorer. Enhver person som får tilgang til analysematerialet på dette nettstedet – aksepterer  herved at personen er en Profesjonell Investor, anses å ha erklært og bekreftet at vedkommende er en Profesjonell Investor som definert i MiFID II (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter).

Analysene er ikke målrettet mot og kan heller ikke videreformidles til personer lokalisert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).Enhver person som får tilgang til analysematerialet på dette nettstedet bekrefter at personen er hjemmehørende og bosatt i et EØS-medlemsland, anses å ha erklært og bekreftet at vedkommende er hjemmehørende og bosatt i et EØS-medlemsland.Cosmos Markets AS handler i tillit til at akseptene ovenfor er en god erklæring. Enhver person som ikke er en Profesjonell Investor, bør ikke disponere eller unnlate å disponere ut fra eller i tillit til analysematerialet eller dets innhold.Analyser fra Cosmos Markets AS tilhører Cosmos Markets AS og må ikke reproduseres eller distribueres, helt eller delvis, uten Cosmos Markets AS’ forutgående skriftlige samtykke.

JA, jeg bekrefter at jeg er en Profesjonell Investor som definert i MiFID II.

JA, jeg bekrefter at jeg er hjemmehørende og bosatt i et EØS-medlemsland.